Obsługa prawna: inne specjalizacje naszej kancelarii

Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym.

Współpraca z klientami indywidualnymi, dotyczy najczęściej prowadzenia konkretnej, pojedynczej sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Powierzenie prowadzenia sprawy, poprzedzone jest spotkaniem w siedzibie kancelarii lub w formie zdalnej, podczas którego klient przedstawia sprawę, która wymaga pomocy prawnej. W trakcie takiego spotkania ustalana jest strategia działania, mająca przynieść klientowi jak najszybszą pomoc.

Po ustaleniu sposobu działania na rzecz klienta, dochodzi do zawarcia umowy zlecenia, na podstawie której kancelaria jako zleceniobiorca, podejmuje się działań w imieniu i na rzecz mocodawcy.

Każdy klient jest na bieżąco informowany o stanie sprawy powierzonej kancelarii, droga mailową lub telefonicznie. Wszelkie czynności decyzyjne w sprawie również konsultowane są z klientem kancelarii, tak aby miał on ostateczny wpływ na wynik powierzonej sprawy.

Obszary specjalizacji usług prawnych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych, obejmuje w szczególności prawo cywilne, rodzinne, spadkowe, bankowe, nieruchomości, administracyjne, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo cywilne

 • sporządzanie opinii prawnych i analiz prawnych, dotyczących zgłoszonych problemów
 • sporządzenie, sprawdzanie, opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzenie pism procesowych (pozew, apelacja, odpowiedź na pozew/apelację, skarga kasacyjna, zażalenie i inne pisma procesowe, w tym w sprawach o odszkodowanie, o zapłatę)
 • reprezentacja sądowa (kompleksowa reprezentacja w sporach sądowych obejmująca sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia (apelacja, skarga kasacyjna, zażalenie), podejmowanie innych czynności procesowych związanych ze sprawą, w tym zabezpieczenia oraz egzekucji roszczeń)
 • reprezentacja pozasądowa (mediacje, negocjacje ugodowe)
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich
 • dochodzenie należnych wynagrodzeń i odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Prawo spadkowe

 • planowanie spadkowe, w tym pomoc przy sporządzeniu testamentu
 • reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku (podział majątku spadkowego), zapłatę zachowku
 • reprezentacja sądowa (kompleksowa reprezentacja w sporach sądowych, obejmująca sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia, podejmowanie innych czynności procesowych związanych ze sprawą)
 • reprezentacja pozasądowa (mediacje, negocjacje ugodowe)
 • porady prawne dotyczące sposobu przyjęcia spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i odrzucenie spadku, wyłączenia małżonka od dziedziczenia, wykonania zapisu lub polecenia, wydziedziczenia, uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, nieważności testamentu, ustanowienia wykonawcy testamentu

Prawo rodzinne

 • reprezentacja sądowa w postępowaniu o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty, ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, ustanowienie opieki, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny, przysposobienie
 • reprezentacja pozasądowa (mediacje, negocjacje ugodowe)

Prawo nieruchomości

 • doradztwo prawne dotyczące sprzedaży i nabywania nieruchomości
 • sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, darowizny, zamiany, umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i wad w lokalu
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących sporów pracowniczych, w tym reprezentacja pracowników przed sądem pracy
 • reprezentacja sądowa oraz przed organami w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń z ZUS i KRUS
 • doradztwo w negocjacjach i reprezentacja w sporach z pracodawcą
 • sporządzanie i opiniowanie umów, w tym umów o współpracy, zakazie konkurencji, umów o dzieło, umów zlecenie, umów o pracę, umów o odpowiedzialności materialnej pracownika, kontraktów menadżerskich
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń

Prawo administracyjne

 • zaskarżanie decyzji organów administracji i organów podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami I i II instancji, m.in. przed organami samorządu terytorialnego, SKO (samorządowymi kolegiami odwoławczymi), powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo–administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych, wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej