Kredyt we frankach - kancelaria doradza krok po kroku

Przed rozpoczęciem sprawy sądowej:

 1. Od czego zacząć współpracę z kancelarią?

  Przed wizytą w kancelarii Klient powinien skompletować dokumenty związane z kredytem:

  • umowa wraz z aneksami
  • załączniki do umowy, np. regulamin kredytu

 2. Jakich dokumentów potrzebujemy do sprawy z bankiem?

  W zależności od danej sytuacji, czasami potrzebne są dodatkowe dokumenty:

  • ⁠⁠umowa kredytu wraz z aneksami
  • zaświadczenie o wysokości spłaty kredytu
  • w przypadku ustanowienia rozdzielności małżeńskiej: dokument o ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej
  • ⁠w przypadku, gdy jeden ze Współkredytobiorców zmarł: akt poświadczenia dziedziczenia/stwierdzenie nabycia spadku w celu ustalenia następców prawnych Kredytobiorcy
  • w przypadku rozwodu: wyrok rozwodowy

 3. Skąd uzyskać zaświadczenie o spłacie kredytu? Czy jest mi ono potrzebne?

  Nasza kancelaria dysponuje uniwersalnym wzorem. W przypadku wcześniejszego przesłania skanu umowy, Kancelaria sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia, uzupełniając go o dane związane z umową. Udostępniamy również uniwersalny wniosek drogą e-mailową lub w siedzibie kancelarii. Wniosek należy złożyć w placówce banku lub wysłać na adres banku. Można też złożyć go przez infolinię/aplikację bankową. Zaświadczenie podlega opłacie zgodnie z tabelą opłat banku, zazwyczaj ok. 50-200 zł. Jest ono niezbędnym załącznikiem do pozwu.

 4. Jakie przysługują mi roszczenia wobec banku?

  Kancelaria, gdy dysponuje już umową kredytu oraz zaświadczeniem dotyczącym spłaty kredytu, sporządza szczegółowe wyliczenie dotyczące skutków unieważnienia umowy. Wówczas Klient otrzymuje informacje, jakie są skutki prawne unieważnienia umowy przesłane w formie e-mail lub w siedzibie kancelarii.

 5. Kiedy następuje spotkanie w kancelarii?

  Po skompletowaniu dokumentów i sporządzeniu wyliczenia, Klient spotyka się w kancelarii w celu przedstawienia wszystkich informacji na temat sprawy frankowej. Wówczas Klient otrzymuje też przewodnik dotyczący współpracy z kancelarią. Istnieje też możliwość spotkania jeszcze przed skompletowaniem dokumentów w celu przedstawienia oferty prowadzenia sprawy z bankiem.

 6. Jaki jest koszt prowadzenia sprawy frankowej?

  Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności kancelaria przedstawia wynagrodzenie, które jest ustalane indywidualnie. Istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty. Strony podpisują umowę oraz stosowne pełnomocnictwo.
  Poza kosztami kancelarii Kredytobiorcy ponoszą koszty opłat sądowych:⁠

  • 17 zł/osoba: opłaty skarbowe od pełnomocnictw
  • 1000 zł: opłata od pozwu

Po wyborze kancelarii frankowej:

 1. Kiedy kancelaria złoży pozew?

  Pozew zazwyczaj składamy w terminie ok 1-2 tygodni od dnia podpisania umowy. Czasem złożenie pozwu z uwagi na zawiłość sprawy lub inne okoliczności (brak wymaganej dokumentacji kredytowej), zajmuje więcej czasu: ok miesiąca od dnia podpisania umowy.

 2. Czy uzyskam informację na temat złożenia pozwu w sądzie?

  Kancelaria poinformuje klienta o złożeniu pozwu, wraz z informacją o tym jaki Sędzia będzie prowadził sprawę frankową.

 3. Ile czasu od dnia złożenia pozwu odbędzie się moja sprawa?

  Dokładnej daty nie da się przewidzieć. W pierwszej kolejności Sąd po sprawdzeniu wymogów formalnych pozwu, doręcza pozew do banku, zakreślając termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Zazwyczaj termin ten wynosi 14 dni, miesiąc lub 2 miesiące. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, Sąd podejmuje następującą decyzję:

  • Zobowiązuje pełnomocnika/kancelarię Klienta do złożenia repliki na odpowiedź na pozew
  • Zobowiązuje pełnomocników stron do złożenia listy pytań do świadków – świadkami w sprawach frankowych są pracownicy banku. Takich świadków powołuje bank. Czasem świadkowie zeznają w formie korespondencyjnej, czasem sąd wzywa ich na rozprawę.
  • Wyznacza rozprawę

  Z tych względów czas na rozprawę to ok. 3-6 miesięcy od dnia złożenia pozwu

 4. Czy kancelaria poinformuje mnie, kiedy odbędzie się moja sprawa?⁠⁠⁠⁠

  Kancelaria, gdy Sąd wyznaczy termin rozprawy informuje Klientów w formie e-mail lub smsem o planowanej dacie rozprawy.

 5. Czy spotkam się z pełnomocnikiem przed rozprawą? Jeśli tak, to kiedy?

  Pełnomocnik zawsze spotyka się z Klientami przed terminem rozprawy. Spotkanie w kancelarii organizowane jest mniej więcej tydzień przed rozprawą. Kancelaria skontaktuje się z Klientem, aby ustalić termin takiego spotkania. Wtedy zostaną omówione wszystkie kwestie związane z rozprawą w Sądzie.

Rozprawa w sądzie I instancji:

 1. Ile czasu przed terminem rozprawy mam stawić się w Sądzie?

  ⁠⁠⁠⁠⁠Najlepiej być co najmniej 15 minut przed rozprawą. Sąd nie czeka na spóźnione strony. Dlatego też należy zaplanować swobodny dojazd do siedziby Sądu, tak aby zdążyć na planowany termin rozprawy.

 2. Ile czasu trwa rozprawa w sądzie?

  Zazwyczaj ok. 30 minut do godziny. Rozprawa może trwać dłużej, w przypadku opóźnień we wcześniejszych rozprawach rozpatrywanych w danym dniu przez Sąd.

 3. Co mam wziąć na rozprawę?

  • dowód osobisty
  • schludne ubranie
 4. Czy czeka mnie jedna rozprawa w Sądzie, czy więcej?

  Zazwyczaj Sąd wzywa strony na rozprawę w celu ich informacyjnego wysłuchania. Następnie przeprowadza dalsze dowody, tj. przesłuchanie świadków. Po przeprowadzeniu tych dowodów Sąd ponownie wzywa Kredytobiorców na rozprawę, aby potwierdzili to, co zeznali już na poprzedniej sprawie. Zazwyczaj Sąd nie zadaje pytań, które były podczas informacyjnego wysłuchania, a jedynie pyta o potwierdzenie poprzednio złożonych wyjaśnień. Pełnomocnik banku zazwyczaj zadaje wówczas pytania dotyczące poprzednio złożonych zeznań, aby wykazać ich niespójność, licząc, że Kredytobiorca będzie zeznawał inaczej niż poprzednio. Oczywiście zdarza się, że Sąd ponownie zada od nowa pytania, o które już wcześniej pytał, dlatego też należy być przygotowanym na tę okoliczność. Zdarza się, że Sąd na pierwszej rozprawie przeprowadza dowód z przesłuchania stron, wówczas Kredytobiorcy stawiają się do Sądu tylko raz.

 5. Czy na rozprawie usłyszę rozstrzygnięcie sprawy?

  Zazwyczaj publikacja, tj. wydanie orzeczenia odbywa się w innym terminie: do 30 dni po rozprawie, na której Sąd zamknął przewód sądowy.

 6. Kiedy Sąd wyda wyrok?

  Sąd zamknie przewód sądowy po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, czyli po przesłuchaniu stron, przesłuchaniu świadków i ewentualnym dowodem z opinii biegłego. Po wydaniu przez Sąd rozstrzygnięcia sprawy, czyli wyroku, kancelaria w ciągu 1-2 dni informuje swoich Klientów o wyniku.

 7. Co po wydaniu wyroku?

  Po wydaniu wyroku, strony mają 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Taki wniosek składa kancelaria, jeśli Sąd wydał niekorzystny wyrok bądź pominął niektóre kwestie w wyroku. Opłata od uzasadnienia wyroku wynosi 100 zł.

 8. Czy bank będzie składał apelację od wyroku?

  Banki, które przegrywają sprawy frankowe zawsze składają odwołanie od wyroku, tj. apelację. To czy Kredytobiorca składa apelację, zależy od treści wyroku.

Postępowanie apelacyjne:

 1. Na czym polega postępowanie apelacyjne?

  ⁠⁠⁠⁠⁠Postępowanie apelacyjne rozpoczyna się od złożenia apelacji przez stronę sporu. Następnie Sąd doręcza odpis apelacji drugiej stronie, która w terminie 2 tygodni składa odpowiedź na apelację.

 2. Ile czasu trwa postępowanie apelacyjne?

  ⁠⁠Czasu postępowania apelacyjnego nie da się ustalić, zależy to przede wszystkim od szybkości działania oraz ilości prowadzonych spraw przez danego Sędziego. W apelacji białostockiej sprawy te są procedowane przez ok. rok lub dłużej. Zdarzają się sprawy apelacyjne, które trwają krócej, nawet 6 miesięcy.

 3. Czy Klient musi uczestniczyć w postępowaniu apelacyjnym?

  W postępowaniu apelacyjnym, co do zasady Sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Dlatego też Kredytobiorcy nie uczestniczą bezpośrednio w rozprawach, nie są przesłuchiwani.⁠⁠⁠⁠⁠

 4. Czy kancelaria poinformuje mnie o terminie rozprawy apelacyjnej?

  Po wyznaczeniu rozprawy przez Sąd, kancelaria w ciągu kilku dni informuje, kiedy odbędzie się rozprawa apelacyjna.

 5. Kiedy sąd wyznaczy termin rozprawy apelacyjnej?

  Sąd wyznaczy termin rozprawy dopiero 1-2 miesiące przed terminem. Dlatego też po złożeniu apelacji oraz odpowiedzi na apelację, przez kilka miesięcy brak jest jakichkolwiek decyzji Sądu oraz informacji ze strony kancelarii.

Ponadto, po więcej informacji dotyczących kredytów frankowych, zapraszam na mojego bloga oraz na stronę kancelarii na Facebooku