Obsługa prawna firm i JGD

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców w zakresie obsługi stałej, jak i indywidualnych konsultacji prawnych, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.

Pomoc prawna świadczona jest spółkom prawa handlowego, przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, fundacjom, stowarzyszeniom, wspólnotom mieszkaniowym czy też spółdzielniom. Zakres działań jest zawsze dopasowany do potrzeb i problemów prawnych danej firmy.

Świadczona obsługa prawna jednoosobowych działalności gospodarczych i spółekma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie obszary związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa handlowego i polega na:

 • reprezentacji przed sądami oraz innymi organami
 • doradztwie prawnym (porady prawne i opinie prawne)
 • wsparciu na etapie negocjacji umów, opiniowania umów oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych, handlowych oraz związanych z prawami na dobrach niematerialnych, umowami IT, umowami o współpracy oraz umowami inwestycyjnymi, umowami o zakazie konkurencji, umowami o zachowaniu poufności, umowami o współpracy, kontrakty menadżerskie
 • przygotowywaniu standardowych (wzorów) umów związanych z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą (np. umowy najmu, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.)
 • doradztwie w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, zakładaniu działalności gospodarczej
 • pomocy prawnej przy zakładaniu spółek, w tym start-upów oraz spółek rejestrowanych w systemie S24 obejmujące przygotowywanie dokumentacji – umowy spółek/statuty, protokoły zgromadzenia wraz z uchwałami, reprezentacja w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przeprowadzaniu zmian organizacyjnych w spółkach tj. łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja spółek
 • wykonywaniu czynności korporacyjnych tj. sporządzanie umów spółek/statutów spółek, uchwał, przygotowywanie protokołów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, koordynacja posiedzeń organów spółki, reprezentacja wspólników/akcjonariuszy podczas posiedzeń organów spółki, dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • windykacji należności
 • bieżącym doradztwie prawnym
 • wdrażaniu oraz sporządzaniu dokumentacji RODO
 • przygotowywaniu opinii prawnych lub interpretacji obowiązujących przepisów prawa
 • doradztwie prawnym w zakresie sukcesji biznesu.

Przygotowujemy również niezbędną dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych Twojego biznesu:

 • opracowujemy model przetwarzania danych osobowych
 • przygotowujemy dokumentację RODO - polityki ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania, czy politykę prywatności i cookies, umów powierzenia danych osobowych
 • wdrażamy procesy oraz regulacje wewnętrzne, dotyczące ochrony danych osobowych - polityka prywatności, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi
 • prowadzimy audyt RODO (audyt w zakresie spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i przygotowanie listy wdrożeniowej RODO

Dostosowujemy rozwiązania biznesu do prawa własności intelektualnej. Prowadzimy audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej, standardami i regulacjami IT, analizujemy problemy z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Internecie.

Sporządzamy, negocjujemy i sprawdzamy umowy, tj.:

 • umowy licencyjne
 • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, dokumentacji i innych utworów niebędących programami komputerowymi
 • umowa dzierżawy praw autorskich

W przypadku konieczności prowadzenia sporu sądowego, reprezentujemy klientów w sporach dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT. Reprezentujemy w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami.

Obsługa prawna świadczona jest również w języku angielskim.