mobile aps

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 5.

Opieka zdrowotna.

Z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych mogą korzystać osoby, które wjechały do Polski z terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r.

Ponadto, pomoc medyczną dla uciekających z kraju obywatelek i obywateli Ukrainy oferuje:

  1. Centrum medyczne LUX MED: polsko-ukraińska infolinia tel. +48 22 45 87 007 czynna codziennie w godz. 9.00 -17.00; e-mail: [email protected]
  2. Centrum Medyczne Damiana: tel. +48 22 566 22 22.
  3. (więcej:https://prawnicyukrainie.pl/)

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Obywatel Ukrainy z zalegalizowanym pobytem, może skorzystać z opieki zdrowotnej w takim samym zakresie, jak obywatele RP objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

Obywatela Ukrainy nie obejmuje leczenie ani rehabilitacja uzdrowiskowa.

Przypominam, że o legalności przekroczenia granicy stanowi art. 2 ust. 1 Ustawy o pomocy Ukrainie. Jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, datę stanowiącą ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Polski z Ukrainy skutkuje tym, że jego pobyt w kraju jest uznawany za legalny.

Określono również ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Udzielane będzie ono jednorazowo na 3 lata, licząc od dnia wydania decyzji.

(szerzej nt. legalności pobytu: https://paulinaczemiel.pl/posts/Ukraina-specustawa-legalizacja-pobytu)

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane przez świadczeniodawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Produkty lecznicze są podawane przez podmioty realizujące programy polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

W dalszych artykułach przedstawię informacje na temat pomocy socjalnej i wsparcia na utrzymanie.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

https://prawnicyukrainie.pl/

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 5.