mobile aps

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 4.

Ukraina.Oświata i wychowanie

Ustawa o pomocy Obywatelom Ukrainy zawiera szereg rozwiązań prawnych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Ukraińskie dzieci i uczniowie również będą miały dostęp do nauki i wychowania. W tym celu w szkołach i przedszkolach będą mogły być tworzone nowe klasy i grupy.

W zakresie oświaty i wychowania ustawa zawiera następujące rozwiązania:

 • Możliwość przekazania z budżetu państwa dodatkowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Możliwość utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom;
 • Jednostka samorządu terytorialnego może zorganizowaćdzieciom i uczniom bezpłatny transport do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie, wychowanie i opiekę;
 • Nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny

ponadwymiarowe;

 • Ułatwienie zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela obywateli Ukrainy, którzy znają język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie posługuje się polskim językiem
 • Umożliwienie podjęcia pracy bez zawieszenia prawa do świadczenia kompensacyjnego
 • Możliwość złożenia wniosku****o uznanie poziomu wykształcenia w Polsce oraz posiadania uprawnień do kontynuowania nauki na studiach

W zakresie nauki i szkolnictwa wyższego Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zawiera następujące rozwiązania:

 • Możliwość kontynuowania studiów na polskiej uczelni mimo braku dokumentacji potwierdzającej fakt studiowania

Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Uczelnia, w której student, o którym mowa w ust. 1, ubiega się o przyjęcie na studia, przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

 • Obywatel Ukrainy lub Polski, który był nauczycielem akademickim na Ukrainie może zostać zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu

Obywatel polski, który przybył na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach albo obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu.

 • Możliwość ubiegania się obywateli Ukrainy o stypendium socjalne i kredyt studencki, na podstawie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej
 • Rozwiązania w zakresie opłat za studia medyczne

W przypadku obywateli polskich, którzy 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach medycznych i zostali przyjęci przez uczelnię Polską na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom opłaty za studia niestacjonarne albo studia w języku obcym będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia w uczelni w Ukrainie. Jednocześnie, jeżeli studenci ponieśli już koszty czesnego za semestr letni w uczelni ukraińskiej, w polskich uczelniach nie będą ponownie ponosili tych kosztów w danym semestrze.

 • Uczelnie mogą przeprowadzać postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
 • Możliwość dokonania przez uczelnie zmian w podjętych uchwałach rekrutacyjnych oraz zmian w organizacji roku akademickiego

W roku akademickim 2021/2022 uczelnia może dokonać zmian w uchwale ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023. Do dnia 30 września 2022 r. do zmiany regulaminu studiów, w zakresie niezbędnym do przyjęcia na studia osób, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy, nie stosuje się art. 75 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 5 dni roboczych, a w przypadku braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego składu.

Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2021/2022 określoną w aktach wewnętrznych uczelni.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych mogą być prowadzone łącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia odbywania studiów przez osoby, które w dniu 24 lutego 2022 r. były studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy.

Wszystkie ww. rozwiązania dotyczą obywateli Ukrainy których pobyt uznawany jest za legalny (na temat legalizacji pobytu: https://paulinaczemiel.pl/posts/Ukraina-specustawa-legalizacja-pobytu).

W dalszych artykułach przedstawię informacje na temat opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i wsparcia na utrzymanie.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 4.