mobile aps

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 6.

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie.

Polska przyznała szereg świadczeń socjalnych dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Katalog świadczeń w znacznym stopniu pokrywa się ze świadczeniami przyznawanymi obywatelom Polski. Obywatele Ukrainy mają prawo do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń rodzinnych.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt jest uznawany za legalny [na temat legalizacji pobytu: (https://paulinaczemiel.pl/posts/Ukraina-specustawa-legalizacja-pobytu) przysługuje prawo do:

  1. świadczeń rodzinnych,

  2. świadczenia wychowawczego 5oo+

  3. świadczenia dobry start 300+

  4. rodzinnego kapitału opiekuńczego,

  5. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,

Aby skorzystać ze świadczeń, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek o przyznanie świadczeń zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – numer PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Zdecydowana większość świadczeń uzależniona jest od kryterium dochodowego. Świadczenie 500+ nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, dlatego też procedura otrzymania tego świadczenia jest dość prosta.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa w Polsce.

Przysługujące na dziecko świadczenia lub dofinansowanie przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Dotyczy to małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Opiekun tymczasowy reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem.

To już ostatni artykuł dotyczący ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu sposoby na pomoc naszym sąsiadom. Od przyszłego tygodnia wrócę do tematu frankowiczów. Już teraz serdecznie zapraszam!

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

https://prawnicyukrainie.pl/

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 6.