mobile aps

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 2.

Ukraina. Praca w Polsce.

Kwestia podjęcia legalnego zatrudnienia jest niezwykle ważna. Ustawa gwarantuje obywatelom dostęp do polskiego rynku pracy. Do tej pory głównym problemem było to, że po złożeniu wniosku o udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej (wniosek o nadanie statusu uchodźcy), obywatele Ukrainy nie mogli podjąć legalnego zatrudnienia, do czasu uzyskania statusu uchodźcy.

  • Dostęp do polskiego rynku pracy

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy:

  1. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy;
  2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, może wykonywać pracę na terytorium RP, bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

(art. 36 projektu ustawy).

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy.

Przypominam, że o zalegalizowaniu pobytu pisałam szerzej w 1 części tego artykułu.

  • Obowiązki pracodawcy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy, musi powiadomić w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy, przezpraca.gov.plo powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

(art. 19 projektu ustawy)

  • Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna, albo poszukująca pracy.

Nie obowiązuje ich warunek określony w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli mogą zarejestrować się mimo ukończenia 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna.

Będą mogli również skorzystać z pośrednictwa pracy, szkoleń, poradnictwa zawodowego, tak jak obywatele polscy.​​​​​​

  • Podjęcie działalności gospodarczej

Obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Uprawnienie te przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

W dalszych artykułach przedstawię informacje na temat pomocy socjalnej i wsparcia na utrzymanie, świadczeń rodzinnych, opieki zdrowotnej oraz oświaty.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa2

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2069

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 2.