mobile aps

Przegląd orzecznictwa frankowego cz.5

Kredyt hipoteczny w PLN przekształcony ANEKSEM w kredyt waloryzowany do CHF

Wielu kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe w polskich złotych (PLN), a następnie, za namową banku, przekształcili je na kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej (najczęściej frankach szwajcarskich, CHF), zastanawia się nad swoimi możliwościami prawnymi. Czy można unieważnić całą umowę, nawet jeśli pierwotnie była zawarta w PLN?Odpowiedź brzmi: co do zasady tak, istnieje taka możliwość.

Jednym z najważniejszych kroków, jakie może podjąć kredytobiorca, jest wniesienie pozwu do sądu o ustalenie nieważności umowy kredytu w brzmieniu nadanym jej aneksem.

Klauzule indeksacyjne, które były często stosowane w aneksach zmieniających walutę kredytu, mogą być uznane za niejasne lub nieprecyzyjne, co czyni je abuzywnymi.

W takim przypadku, tak samo jak w przypadku klasycznej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego (do CHF), kredytobiorca może domagać się zwrotu wszystkich uiszczonych kwot na rzecz banku, w tym rat kapitałowo-odsetkowych oraz innych kosztów około kredytowych.

Drugim rozwiązaniem, preferowanym przez polskie sądy, jest ustalenie nieważności samego aneksu, na mocy którego dokonano przewalutowania kredytu. Alternatywnie, sądy mogą uznać, że abuzywne postanowienia w aneksie nie są wiążące dla konsumenta, ale Umowa sprzed zawarcia aneksu w pozostałym zakresie pozostaje w mocy.

Jeśli sąd uzna aneks za nieważny, powrót do stanu sprzed jego zawarcia co do zasady oznacza, że kredytobiorca powinien spłacać kredyt w złotówkach z oprocentowaniem WIBOR lub LIBOR (co również może być korzystne dla kredytobiorcy).

Podsumowując: kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytowe w PLN, a następnie przekształcili je na kredyty waloryzowane do CHF, mają dwie główne możliwości obrony swoich praw w sądzie: unieważnienie całej umowy lub aneksu. Kluczowe jest wykazanie, że umowa lub aneks zawierały nieuczciwe postanowienia. Obie te drogi mogą prowadzić do zwrotu nadpłat.

Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią, w celu skonsultowania umowy o kredyt frankowy.

Przegląd orzecznictwa frankowego cz.5