mobile aps

Poniedziałek ze znakiem towarowym - krajowy znak towarowy

Krajowy znak towarowy (Polska). Jaki jest zakres ochrony? Jak można go zarejestrować?

Krajowy znak towarowy zapewnia ochronę jedynie w państwie członkowskim, w którym został zarejestrowany. Zgłaszający decyduje, czy chce zarejestrować swój znak towarowy na poziomie krajowym, regionalnym, unijnym czy międzynarodowym.

Co może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe; kolor; deseń; ruchome; multimedialne; hologramy oraz inne niewymienione w tym miejscu rodzaje zanków towarowych.

Jaki jest zasięg znaku towarowego?

Prawo ochronne na znak towarowy, udzielone przez Urząd Patentowy RP, ma terytorialny charakter - jest ono skuteczne wyłącznie w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Istnieje jednakże możliwość rozszerzenia zasięgu terytorialnegoznaku towarowego na inne państwa, korzystając z jednego z trzech zaprezentowanych poniżej systemów:

1. system krajowy – dokonanie zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym ds. ochronywłasności przemysłowej w danym państwie (np. w Urzędzie Patentowym RP). W wielu krajach, podczas dokonywania takiego zgłoszenia, konieczne jest działanie za pośrednictwem pełnomocnika, z reguły będącego odpowiednikiem polskiegorzecznika patentowego;

2. system regionalny – dokonanie zgłoszenia znaku we właściwym urzędzie regionalnym.Znak towarowy będzie wówczas chroniony na terytorium wszystkich państw członkowskich tego systemu. Jest to procedura właściwa dla unijnychznaków towarowych. Podmiot, dokonując jednego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds.Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, może uzyskać ochronę swojegoznaku towarowego na obszarze całej Unii Europejskiej. Innymi regionalnymi urzędami są: UrządZnaków Towarowych Beneluksu (BTO), Afrykańska OrganizacjaWłasności Przemysłowej (ARIPO);

3. system międzynarodowy (tzw. „system madrycki”) – dokonanie zgłoszenia znaku w Biurze Międzynarodowym Światowej OrganizacjiWłasności Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Rejestracja możliwa jest w wybranych państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracjiznaków towarowych/ Protokołu do tego Porozumienia.”

Cytat: Znaki towarowe - Informacje podstawowe | Urząd Patentowy RP (uprp.gov.pl)

Zapraszamy do kontaktu:

mail: [email protected]

tel:530 472 740

Poniedziałek ze znakiem towarowym - krajowy znak towarowy