mobile aps

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH część 4 - obowiązek protokołowania uchwał zarządu

Nowy przepis kodeksu spółek handlowych nakłada na zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek protokołowania uchwał. W praktyce można zaobserwować, że część spółek, pomimo braku takiego ustawowego obowiązku, protokołowało uchwały. Natomiast niie ulega wątpliwości, że taka zmiana w przepisach wprowadzi transparentność już we wszystkich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a także zapewni porządek w ich funkcjonowaniu. Niniejszy obowiązek protokołowania uchwał aktualizuje się również w sytuacji, gdy członkowie zarządu podejmują taką uchwałę "zdalnie’’.

Co powinien zawierać taki protokół, aby był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa?

a) porządek obrad,

b) imiona i nazwiska obecnych członków zarządu,

c) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

d) co ważne – w takim protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym uzasadnieniem.

Należy pamiętać, aby protokół podpisał co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie (chyba że zostały wprowadzone inne uregulowania w umowie spółki lub regulaminie zarządu). Nie ma żadnych przeszkód, aby taki protokół został uzupełniony o dodatkowe informacje lub ewentualne załączniki, jak np. opinia prawna, wycena eksperta, czy analiza finansowa.

Niewątpliwie zmiana ta jest bardzo istotna, gdyż brak zaprotokołowania powoduje nieważność uchwały!

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH część 4 - obowiązek protokołowania uchwał zarządu