mobile aps

Prawo IT. Umowa Serwisowa

Prawo IT. Umowa Serwisowa

Konstruowanie umowy serwisowej przez kancelarię IT

Umowa serwisowa w IT to umowa zawierana pomiędzy dostawcą usług IT (np. firmą informatyczną) a klientem, w której określone są warunki i zakres świadczenia usług serwisowych. Umowa taka reguluje m.in. odpowiedzialność za utrzymanie i naprawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci czy innych elementów infrastruktury IT. Określa także terminy realizacji usług, koszty, warunki rozwiązania umowy oraz inne szczegóły dotyczące świadczenia serwisu.

Umowa serwisowa skupia się na ogólnym zakresie oferowanych usług IT, podczas gdy umowa SLA precyzuje czas reakcji i poziom jakości usług. W efekcie, umowy Service Level Agreement skupiają się głównie na jakości usług, tj. doprecyzowują bardzo konkretnie czas reakcji, poziom jakości usług.

Umowa serwisowa w IT może zawierać różne elementy, w zależności od konkretnych potrzeb i wymagań klienta oraz dostawcy usług. Oto kilka potencjalnych punktów, które mogą być zawarte w umowie serwisowej w IT:

Opis usług. Określenie zakresu i rodzaju usług, które będą świadczone przez dostawcę (np. serwis sprzętu, wsparcie techniczne, utrzymanie oprogramowania). Usługom tym towarzyszyć mogą np. usługi doradztwa technicznego czy rozwoju (jako usługa opcjonalna).

Tryb składania zleceń serwisowych. Umowa powinna w szczególności określać, kto i w jakim trybie, jakimi kanałami komunikacji (telefon, e-mail, system zgłoszeń online, portal klienta, system ticketowy) jest uprawniony do składania zleceń serwisowych oraz do ich przyjęcia i akceptacji oraz jak określa się moment początkowy dla umownych terminów: reakcji czy usunięcia błędu.

Czas trwania umowy. Określenie okresu, na jaki zostaje zawarta umowa oraz możliwość jej przedłużenia lub rozwiązania.

Koszty. Ustalenie opłat za świadczone usługi, w tym określenie stawek godzinowych, kosztów materiałów czy innych opłat dodatkowych.

Istnieje kilka sposobów określenia formuły wynagrodzenia. Do najpopularniejszych należą:

  • Fixed price – strony z góry określają wynagrodzenie za całość usług wraz z określeniem ich miesięcznego wolumenu (abonamentu).
  • Time&Materials, czyli stawka godzinowa Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie na podstawie liczby przepracowanych godzin. Stawka godzinowa może być stała lub różna w zależności od rodzaju usługi lub kompetencji specjalisty.
  • Time&Materials z Capem – to rozliczenie w formule jak T&M z tą różnicą, że określamy, co stanie się po osiągnięciu określonej liczby godzin, tj. przewidujemy tzw. CAP

Warunki płatności.Określenie terminów i sposobu płatności za świadczone usługi.

Odpowiedzialność i gwarancje. Określenie zakresu odpowiedzialności dostawcy za ewentualne szkody spowodowane w wyniku usług serwisowych oraz gwarancje na świadczone usługi.

Warunki rozwiązania umowy. Określenie warunków, na jakich umowa może być rozwiązana przez obie strony, włącznie z określeniem ewentualnych kar umownych.

Poufność i bezpieczeństwo danych. Określenie zasad dotyczących poufności danych klienta oraz podejmowanych środków bezpieczeństwa.

Terminy realizacji usług. Określenie terminów, w jakich dostawca zobowiązuje się do realizacji konkretnych usług.

Postanowienia końcowe. Zawarcie wszelkich innych szczegółowych warunków, które mogą mieć znaczenie dla obu stron umowy.

Należy pamiętać, że umowa serwisowa w IT jest elastyczna i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta oraz dostawcy usług.

Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią w celu skonstruowania takiej umowy serwisowej w IT.

Prawo IT. Umowa Serwisowa