mobile aps

Pomoc frankowiczom: skutki aneksu antyspredowego

Zawarcie aneksu antyspredowego nie wpływa na ocenę nieuczciwości zapisów umownych. Tym samym kredytobiorcy którzy zawarli aneks antyspredowy który umożliwiał spłatę kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim dalej mają możliwość unieważnienia umowy.

TSUE dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C‑19/20 na skutek wniosku o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w postępowaniu przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawniej GE Money Bank)kwestie sytuację kredytobiorców którzy zawarli aneks antyspredowy.

Trybunał stwierdził że „wykładni art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy dokonywać w ten sposób, że sąd krajowy jest zobowiązany do stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku umowy zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, nawet jeśli warunek ten został zmieniony przez te strony w drodze umowy. Takie stwierdzenie pociąga za sobą przywrócenie sytuacji, w jakiej znajdowałby się konsument w braku warunku, którego nieuczciwy charakter zostałby stwierdzony, chyba że konsument poprzez zmianę nieuczciwego warunku zrezygnował z takiego przywrócenia w drodze wolnej i świadomej zgody, czego zbadanie należy do sądu krajowego. Jednakże z przepisu tego nie wynika, że stwierdzenie nieuczciwego charakteru pierwotnego warunku umownego miałoby co do zasady skutek w postaci unieważnienia umowy, jeśli zmiana tego warunku pozwala na przywrócenie równowagi między obowiązkami i prawami tych stron wynikającymi z umowy i na usunięcie wady obciążającej ten Co to oznacza? Kredytobiorcy którzy zawarli aneks antyspredowy który umożliwiał spłatę kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim dalej mają możliwość unieważnienia umowy. Zawarcie takiego aneksu nie wpływa na sposób badania umowy i jej pierwotnych postanowień umownych.

Bardzo istotne jest, czy konsument- kredytobiorca przy zawieraniu aneksu był świadomy niewiążącego charakteru tego warunku i wynikających z niego konsekwencji oraz to czy konsument poprzez zmianę nieuczciwego warunku zrezygnował z takiego przywrócenia w drodze wolnej i świadomej zgody, czego zbadanie należy do sądu krajowego. Jeśli konsument zawierając aneks antyspredowy nie był świadomy, że sposób ustalenia kursu banku jest niewiążący, wówczas taki aneks nie ma wpływu na możliwość stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Treść aneksu antyspredowego powinna być jednoznaczna co do celu usunięciem wady prawnej z umowy i wynikających z tego konsekwencji. Aneksy antyspredowe banków nie spełniały tego obowiązku. Brak w nich jest informacji, że w umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne, jak również to że aneks stanowi odnowienie zobowiązania i jego skutków.

Reasumując, kredytobiorcy którzy zawarli aneks antyspredowy dalej mają możliwość sporu z bankiem o unieważnienie umowy kredytu.

Pomoc frankowiczom: skutki aneksu antyspredowego