mobile aps

Prawnicy dla Ukrainy: czasowa ochrona na terytorium RP.

Udzielanie czasowej ochrony cudzoziemcom masowo przybywających do Polski z Ukrainy przez Polski rząd jest możliwe. Przyznanie Ukraińcom czasowej ochrony ułatwi znalezienie pracy, jak również dostęp do opieki medycznej i socjalnej.

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia udzielenie ochrony czasowej cudzoziemcom na terytorium Polski, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka, bez względu na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową.

Ochrona czasowa cudzoziemców:

Ochrony czasowej udziela się do chwili, gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, jednak nie dłużej niż na rok.

Jeżeli po upływie roku nie ustaną przeszkody do bezpiecznego powrotu cudzoziemców, okres ochrony czasowej przedłuża się o 6 miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy.

(Art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może udzielić ochrony czasowej cudzoziemcom nieobjętym decyzją Rady Unii Europejskiej, zmuszonym do opuszczenia kraju lub obszaru geograficznego, którego ta decyzja dotyczy.

Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej, może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255),

  • Po przyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej, Szef Urzędu udziela zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku i wydaje kartę pobytu;
  • Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej, Szef Urzędu zapewnia opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie;
  • Udzielanie cudzoziemcowi opieki medycznej następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Szefem Urzędu a świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

(Art. 106 i nast. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

W chwili obecnej Rada Unii Europejskiej zgodziła się na wprowadzenie przepisów o „czasowej ochronie” uchodźców uciekających z Ukrainy. Wniosek złożyła Komisja Europejska. Ochrona ta ma na celu przyznanie obywatelom Ukrainy w UE tymczasowej ochrony, poprzez zezwolenia na pobyt oraz dostęp do edukacji i do rynku pracy.

Ponadto precedowana jest specustawa dot. pomocy Ukraińców. Jej główne założenia przedstawie w kolejnym artykule.

Więcej:

https://www.prawo.pl/prawo/czasowa-ochrona-dla-uchodzcow-projekt-ue,513827.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM%3A2022%3A91%3AFIN&from=PL&fbclid=IwAR3aichge3oP9G9xD8qKTOuuucXHSfM0Z-A_yeWHGZpPGyUDzsgz_nUU2HU

https://www.hfhr.pl/postepowanie-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-w-polsce-wyjasniamy-procedure-krok-po-kroku/

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/02/Ukraine-info-PL.pdf

Prawnicy dla Ukrainy: czasowa ochrona na terytorium RP.