mobile aps

Prawo IT: właściwość sądu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Od dnia 1 lipca 2020 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepisy regulujące postępowanie szczególne w sprawach własności intelektualnej.

Zgodnie z art. 479 [90] § 1 kpc sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów okręgowych. Wydawałoby się, że właściwość w tym zakresie nie uległa zmianie (przed nowealizacją to Sądy Okręgowe były właściwe do rozstrzygania sporów związanych ze sporami z zakresu własności intelektualnej).

Jednakże zgodnie z przepisami wykonawczymi – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych niektóre sądy okręgowe nie będą właściwe dla rozpoznania spraw własności intelektualnej.[1]Tytułem przykładu Sąd Okręgowy w Warszawie jest właściwy z obszaru właściwości sądów okręgowych: w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Suwałkach i Warszawa-Praga w Warszawie.

Ponadto zgodnie z art. 479 [90] § 2 kpc Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących: programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

[1]https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001152/O/D20201152.pdf

Prawo IT: właściwość sądu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej