mobile aps

Pomoc frankowiczom: zabezpieczenia roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu

Frankowicze którzy spłacili już nominalną kwotę kredytu (kwota otrzymana od banku) mogą uzyskać zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat należności wynikających z umowy (płatności rat kapitałowo-odsetkowych).

Sądy coraz częściej przychylają się do wniosków Frankiewiczów o wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych. Takie rozstrzygnięcia sądów co do wniosków o zabezpieczenie roszczeń Frankowiczów jest całkowicie uzasadnione. W wielu przypadkach kredytobiorcy którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu nadpłacają kredyt, ponosząc dalsze obciążenie finansowe związane ze spłata kredytu.

Należy podkreślić, że podstawowym celem postępowania zabezpieczającego wobec roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu jest wstrzymanie wykonywania nieważnej umowy kredytu, tj. zwolnienie kredytobiorców od wykonywania nieważnej umowy oraz uiszczanie świadczeń nienależnych na rzecz banku. W przypadku uprawdopodobnienia zasadności roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu dalsze wykonywania umowy doprowadzi do niezasadnego i bezpodstawnego wzbogacenia banku kosztem kredytobiorców.

Należy wyjaśnić, że zabezpieczenie roszczenia zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c. sąd może udzielić przed wszczęciem postępowania lub w jego toku, a udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 7301 § 1 k.p.c.).

Roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli prima facie jest znaczna szansa na jego istnienie, co nie wyklucza tego, iż w świetle głębszej analizy stanu faktycznego i prawnego, sąd poczyni odmienną ocenę (postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: z 27 kwietnia 2006 r. I ACz 468/08 - LEX nr 516571 i z 28 grudnia 2006 r. I ACz 1129/06 - LEX nr 516576).

Oznacza to, że Frankowicze muszą uprawdopodobnić abuzywność zawartej przez nich umowy. Niedozwolone klauzule szczególnie dotyczą tabel kursowych, tj. sposobu przeliczania raty kredytu we frankach na złotówki.

Należy przytoczyć na orzecznictwo, które wskazuje, że w sytuacji spłaty kwoty nominalnej kredytu oraz uprawdopodobnienia roszczenia wobec banku o unieważnienie całej umowy kredytu, istnieje zasadność udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie na czas procesu spłaty dalszych rat (Sąd Apelacyjny w Warszawie sygn. akt: VI ACz 1137/19), Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt: XXV C 355/18).

Zgodnie z art.753 § 1 pkt. 1 kpc jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. Roszczeniem głównym kredytobiorców jest roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu zaciągniętego w CHF (roszczenie niepieniężne) dlatego też zabezpieczenie roszczenia frankowiczów poprzez przyznanie im uprawnienia do powstrzymania się od uiszczania rat kapitałowo odsetkowych wynikających z zwartej umowy kredytu jest uzasadnione.

Zawieszenie płatności rat kredytu pozwala zgodnie z prawem wstrzymać płatności rat kredytu aż do czasu uzyskania prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój kapitał został już spłacony, to zachęcamy do przesyłania dokumentów do analizy oraz kontaktu z kancelarią.

Pomoc frankowiczom: zabezpieczenia roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu