Wyrok TSUE - frankowicze otrzymali pomoc

Przełomowy wyrok TSUE z 3 października 2019 roku

W dniu 3 października 2019 roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa Dziubak (sygnatura C-260/18), który miał istotny wpływ na stanowiska wydawane przez polskie sądy w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty, a w szczególności do franków szwajcarskich.

Sprawa dotyczyła roszczenia Powodów o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej indeksowanej do waluty franka szwajcarskiego. Powodowie podnosili, że postanowienia klauzul indeksacyjnych w umowie są niezgodne z prawem, ponieważ umożliwiają bankom jednostronne i arbitralne ustalanie kursu wymiany walut, co skutkuje nagłymi wzrostami rat kredytowych dla kredytobiorców. Powodowie domagali się unieważnienia klauzul indeksacyjnych, które uznali za abuzywne, oraz możliwości kontynuacji umowy bez tych nieuczciwych warunków.

Znaczenie wyroku dla frankowiczów

Wyrok TSUE stanowił istotny przełom dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Trybunał orzekł, że dyrektywa 93/13/EWG daje sądom krajowym możliwość unieważnienia klauzul umownych uznanych za abuzywne, co oznacza, że umowy nie powinny obejmować tych nieuczciwych postanowień. Trybunał wskazał, że możliwe jest także zastąpienie abuzywnych klauzul przepisami prawa krajowego, ale tylko wtedy, gdy strony wyrażą na to zgodę. Uznanie za abuzywne klauzul indeksacyjnych pozwala konsumentom na walkę o swoje prawa i ochronę przed nieuczciwymi praktykami banków.

Podstawa dla dochodzenia swoich racji przed polskimi sądami

Wyrokiem TSUE z 3 października 2019 roku polskie sądy otrzymały wyraźne wskazówki dotyczące rozstrzygania spraw kredytów we frankach szwajcarskich. TSUE ograniczył możliwość rozstrzygnięć sądów krajowych, skupiając się na kwestii klauzul indeksacyjnych, ale jednocześnie zainspirował sądy do uwzględniania także innych przyczyn wadliwości umów, takich jak brak odpowiedniego poinformowania konsumentów o ryzyku walutowym i brak zrównoważenia tego ryzyka pomiędzy stronami. Wyrok ten otworzył drogę do sprawiedliwych rozstrzygnięć dla frankowiczów, dając im podstawy do dochodzenia swoich racji przed polskimi sądami w walce o uczciwe spłacanie kredytów.